Udalosti a aktuality
Obecný úrad - oznam12.07.2016

Obec Stankovany žiada občanov, ktorým boli doručené rozhodnutia na zaplatenie dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálny odpad pre rok 2016, aby uvedené čo najskôr uhradili ( poplatník je povinný uhradiť dane a poplatky do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia).

Občania môžu dane a poplatky uhradiť v stránkové dni do pokladne na Obecnom úrade alebo prevodom na bankový účet obce.

Všetky údaje potrebné k úhrade nájdete na doručených platobných rozhodnutiach.

Žiadame občanov, aby oznam zobrali na vedomie !


Výberové konanie - ZŠ s MŠ Stankovany27.06.2016

Základná škola s materskou školou v Stankovanoch prijme do pracovného pomeru učiteľa /učiteľku s aprobáciou 1.stupeň ZŠ.
Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predpokladaný termín nástupu: od 1. septembra 2016.
Svoju žiadosť, profesijný životopis, doklady o nadobudnutom najvyššom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov posielajte do 31.07.2016 na stankovanyskola@gmail.com. Na pohovor budú vybraní uchádzači pozvaní telefonicky.

Prosíme uchádzačov, ktorí svoje žiadosti posielali do 30.06.2016 na emailovú adresu skolastankovany@post.sk, aby tieto preposlali na novú emailovú adresu školy a to stankovanyskola@gmail.com.

Kontakt: 044/4391231,  http://skolastankovany.edupage.org/


Výberové konanie na obsadenie funkcie - riaditeľ/riaditeľka Základnej školy s materskou školou27.06.2016

Obec Stankovany

v zmysle § 4 ods.1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

vyhlasuje výberové konanie 

na obsadenie funkcie - riaditeľ/ riaditeľka základnej školy s materskou školou:

Základná škola s materskou školou, Stankovany 330, 034 92 Stankovany,

s výkonom činnosti od 15.08.2016.

A.     Kvalifikačné predpoklady:

    odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných požiadaviek uchádzača do funkcie riaditeľa školy a školského zariadenia podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

    vykonanie prvej atestácie podľa zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa Vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov

    najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti.

B.    Ďalšie požiadavky: podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, najmä:

    spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

    bezúhonnosť,

    zdravotná spôsobilosť,

    ovládanie štátneho jazyka.

C.    Požadované doklady:

    písomná prihláška do výberového konania,

    štruktúrovaný profesijný životopis,

    overené kópie dokladov o vzdelaní,

    doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,

    výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

    potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,

    písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu max 4 strany),

    súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle  §   11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osôb. údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

    čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a jej prílohách.

D.    Uzávierka prijímania prihlášok, dátum a miesto podania:

Prihlášku do výberového konania doručte na adresu: Obec Stankovany, Stankovany 133/ 034 92 Stankovany. Uzávierka prijímania prihlášok je 28.07.2016 o 13,00 hod. Obálku označte heslom: „VK – ZŠsMŠ Stankovany– neotvárať“.

Termín a miesto konania výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky na zaradenie do výberového konania oznámený predsedom rady školy pri ZŠsMŠ Stankovany 7 dní pred jeho konaním (§5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z.).

E. Ďalšie informácie: Obec Stankovany, Stankovany 133, 034 92 Stankovany, na tel. čísle: 044/439 12 31, alebo u starostu obce – Rudolf Baleja, mobil: 0908 156 522

V Stankovanoch 27. júna 2016

Rudolf Baleja, v. r., starosta obce


Obchodná akadémia - oznam31.05.2016

Obchodná akadémia Ružomberok ponúka pre absolventov gymnázií a ostatných stredných škôl bezplatné kvalifikačné pomaturitné dvojročné štúdium v odbore 6314 N cestovný ruch organizované dennou formou.

Pomaturitné štúdium je ukončené maturitnou skúškou.
Možnosť uplatnenia po absolvovaní štúdia:
- v súkromných a štátnych podnikoch a organizáciách poskytujúcich osobné, prevádzkové a beauty služby,
- v cestovnom ruchu, hotelierstve, gastronómii, v rozpočtových a príspevkových organizáciách,
- ako radový pracovník, manažér strednej úrovne alebo ako samostatný podnikateľ,
- možnosť vysokoškolského štúdia.

Záujemcovia môžu doručiť prihlášku na pomaturitné štúdium na adresu školy v termíne do 31.05.2016.
Uchádzači, ktorí nebudú prijatí na vysokú školu, môžu doručiť prihlášku do 31.07.2016. 


späťna začiatok
Technické služby Ružomberok, a.s. - oznam25.04.2016

Technické služby Ružomberok oznamujú občanom, že počas letného vykurovacieho obdobia sa tuhý komunálny odpad bude vyvážať každý nepárny týždeň v piatok. Prípadná zmena odvozu bude včas oznámená!

Žiadame občanov, aby si smetné nádoby vždy včas vyložili pred svoje dvory!

Najbližší vývoz:   

- tuhý komunálny odpad: každý nepárny týždeň v piatok

- triedený odpad (sklo a plasty): 19.07.2016; 16.08.2016; 20.09.2016; 18.10.2016; 15.11.2016; 13.12.2016

Poplatok za komunálny odpad na rok 2016 : 16,10 EUR / 1 fyzická osoba

Poplatok za komunálny odpad na rok 2015 : 16,06 EUR / 1 fyzická osoba


OR PZ Ružomberok - oznam15.01.2016

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Ružomberku

upozorňuje občanov na výskyt osôb, ktoré sa podvodným spôsobom pod rôznymi zámienkami snažia dostať do vašich obydlí. Osoby sa vydávajú za pracovníkov rôznych inštitúcií, rodinných známych alebo podomových predajcov, pričom v nestráženej chvíli vás okradnú o peniaze a cenné veci.

Polícia vyzýva občanov, aby si chránili svoj majetok a obydlie, aby si zamykali vchodové dvere a bráničky aj v dennej dobe a nevpúšťali dnu cudzích ľudí.

Polícia žiada občanov, aby si všímali svoje okolie a pohyb podozrivých osôb a vozidiel ihneď hlásili na linku 158.

Vaša Polícia


©2009-2012 tR€W | Všetky práva vyhradené. | Platné XHTML | Stránka vygenerovaná za 0.009 sekúnd. | vytlačiť stránkuTlač