Aktuálne počasie

dnes, piatok 23. 3. 2018
3 °C -9 °C
sobota 24. 3. 5/-10 °C
nedeľa 25. 3. 5/-9 °C
pondelok 26. 3. 7/-1 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

logo Mobilná aplikácia

Google play

App Store

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Obchodná verejná súťaž - Obec Stankovany

Typ: ostatné
Obec Stankovany, 034 92 Stankovany 133, vyhlasuje
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. a) ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a doplnkov a Vnútorného predpisu č. 6/2011 obce Zásady nakladania s majetkom Obce Stankovany

o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľností vo vlastníctve obce Stankovany, a to:

- Budova bývalej školy a materskej školy v katastrálnom území Stankovany - Rojkov,  obec Stankovany, súpisné číslo 459, parcelné číslo KN-C 1752 o výmere 200 m2 a príslušenstva, ktoré pozostáva z hospodárskej budovy, oplotenia parc. č. KN-C 1754 o výmere 60 m2

- Priľahlý pozemok parc. č. KN-C č. 1753 o výmere 514 m2

- Parc. č. KN-C 1755 záhrady o výmere 753 m2 v katastrálnom území Stankovany - Rojkov, obec Stankovany.

Obchodná verejná súťaž (ďalej len „súťaž“) sa začína dňom jej prvého uverejnenia na úradnej tabuli, na internetovej stránke vyhlasovateľa, prípadne v regionálnej tlači.

Podmienky súťaže:

1) Súťaže sa môžu zúčastniť právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľ.

2) Predmetné nehnuteľnosti sa môžu použiť len na obchodné ( napr. predajňa potravín a rozličného tovaru ) alebo výrobné prevádzky

3) Návrh do súťaže predkladá navrhovateľ v písomnej forme v zalepenej obálke, na ktorej je

uvedené meno a adresa navrhovateľa, s označením "Obchodná verejná súťaž - NEOTVÁRAŤ".

4) Návrhy musia byť doručené na adresu vyhlasovateľa: Obec Stankovany, 034 92 Stankovany 133 najneskôr do 12:00 hod. dňa 29.03.2018.

5) Rozhodujúci je návrh s najvyšším nájomným. Výška nájmu nesmie byť nižšia ako 1265,- EUR/rok.

6) Vyhlasovateľ sprístupní predmet obchodnej verejnej súťaže k obhliadke po dohode s navrhovateľom.

7) Úspech, resp. neúspech vo verejnej obchodnej súťaži oznámi vyhlasovateľ účastníkom súťaže bez zbytočného odkladu po rozhodnutí obecného zastupiteľstva o najvhodnejšom návrhu.

8) Účastníci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obchodnej verejnej súťaži.

9) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť, súťaž zrušiť alebo

odmietnuť všetky predložené návrhy.

Podmienky predkladania návrhov do súťaže sú uverejnené na internetovej stránke obce www.stankovany.sk. Návrh doručený po stanovenom termíne, resp. návrh, v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.

Informácie na tel. č.: 044/4391231, 0908 156 522

Dátum zverejnenia: 05.03.2018

Rudolf Baleja v.r.
starosta obce


Vytvorené: 5. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 5. 3. 2018 15:08
Autor: