Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN

VZN č. 2/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018 Stiahnuté: 14x

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Stankovany o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 5/2015 Stiahnuté: 53x

VZN č. 1/2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 141x

Dodatok č. 2 k VZN č. 8/2015 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Stankovany Stiahnuté: 124x

Dodatok č. 1 k VZN obce Stankovany Trhový poriadok č. 3/2015 Stiahnuté: 234x

Dodatok č. 1 k VZN obce Stankovany o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach č. 2/2015 Stiahnuté: 179x

Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2015 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Stankovany Stiahnuté: 148x

VZN č. 8/2015 o úhradách za krátkodobý prenájom Stiahnuté: 203x

VZN č. 7/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na Stiahnuté: 134x

VZN č. 6/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku Stiahnuté: 191x

VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom Stiahnuté: 213x

VZN č. 4/2015 o umiestňovaní volebných plagátov Stiahnuté: 133x

VZN č. 3/2015 Trhový poriadok Stiahnuté: 133x

VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov Stiahnuté: 236x

VZN č. 1/2015 o vodení psa mimo chovného priestoru Stiahnuté: 135x

VZN č. 1/2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania Stiahnuté: 117x

VZN č. 5/2013 o určení školského obvodu základnej školy Stiahnuté: 130x

VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z Stiahnuté: 128x

VZN č. 1/2013 Obce Stankovany o nakladaní s komunálnymi odpadmi Stiahnuté: 140x

VZN č. 2/2012 o obchodnej verejnej súťaži k predaju a prenájmu Stiahnuté: 123x

Stránka