Aktuálne počasie

dnes, piatok 17. 8. 2018
23 °C 13 °C
sobota 18. 8. 23/14 °C
nedeľa 19. 8. 24/11 °C
pondelok 20. 8. 22/16 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

logo Mobilná aplikácia

Google play

App Store

GDPR - osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

GDPR - osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov:

BROS Computing, s.r.o. Miroslav Bros, brosland@brosland.eu

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Okresný úrad Ružomberok - verejná vyhláška

Typ: ostatné
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou podľa §73 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v spojitosti s §61 ods. 4 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) Zb. v znení neskorších predpisov a pozvanie na ústne pojednávanie

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., OZ Piešťany, IČO: 36022047, podal dňa 01.08.2018 žiadosť o povolenie vodnej stavby pod názvom "Stankovany - navýšenie pravého brehu rieky Váh" realizovanú ako dva stavebné objekty SO 01 Úprava pravého brehu rkm - 303,548 až 304,233 a SO 02 Úprava pravého brehu rkm - 304,604 až 305,429 v k.ú. Stankovany na pozemkoch C-KN 289, 297/3, 404, 650/2 a E-KN 39, 48, 49, 856/1, 856/2, 1176, 4194/1, 4194/3, 4194/6, 4194/9, 4203, 4223/2, 11971/5. Celková dĺžka úpravy bude 1510 m.

Dňom 01.08.2018 bolo vodoprávne konanie začaté.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný podľa §2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa §58 a §61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v spojitosti so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,

nariaďuje
 v zmysle §73 ods. 5 vodného zákona, ústne pojednávanie v danej veci na deň:

25. septembra 2018 (utorok) o 09:00 hod.
so zrazom pozvaných: Obecný úrad Stankovany

Na pojednávanie je potrebné pripraviť všetky podklady, ktoré s konaním súvisia.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje pripomienky a námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim orgán ŠVS neprihliadne. Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom úrade - Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. A. Hlinku č. 74 - 4. poschodie.


Vytvorené: 8. 8. 2018
Posledná aktualizácia: 8. 8. 2018 08:50
Autor: