Aktuálne počasie

dnes, pondelok 10. 12. 2018
zatazenosesnezenim 3 °C -1 °C
utorok 11. 12. zatazenosesnezenim 0/-2 °C
streda 12. 12. zatazenosesnezenim -2/-4 °C
štvrtok 13. 12. zatazenosesnezenim 0/-3 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

logo Mobilná aplikácia

Google play

App Store

GDPR - osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

GDPR - osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov:

BROS Computing, s.r.o. Miroslav Bros, brosland@brosland.eu

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vyhodnotenie Výzvy na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Typ: ostatné
.

 

 

 

 

 

 

 

 

>>ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA CENOVÝCH PONÚK<<

 

1. Verejný obstarávateľ

Obec Stankovany

Stankovany 133, 034 92  Stankovany

IČO :00 315 761

Kontaktná osoba: Rudolf Baleja, starosta obce

tel. č.: 0908 930 749, 044/ 439 12 31

e-mail: obec@stankovany.sk

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.stankovany.sk

Zverejnená:

09.11.2018

Ukončená:

19.11.2018

Predpokladaná hodnota:

9.034,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie realizácie:

12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy po zverejnení a schválení prieskumu trhu riadiacim orgánom.

Lehota na predkladanie ponúk:

19.11.2018

Spôsob návrhu zmluvy:

Dodávateľ
(Návrh zmluvy zabezpečuje úspešný uchádzač.)

IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika

Podoblasť

Internet

Opis zákazky

Predmetom zákazky je vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce Stankovany prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách. V čase vyhlásenia výzvy na predkladanie ponúk sa na verejných priestranstvách nenachádza WiFi pripojenie, ktoré by zasahovalo viac ako 30% do pokrytia vybudovaného bezdrôtového prístupového bodu. K pokrytiu verejných priestranstiev WiFi pripojením bude dodanie tovarov –6 externých prístupových bodov a 1 interný prístupový bod zahrňujúcich potrebné nevyhnutné príslušenstvo s inštaláciou a montážou WiFi siete. Vybudovaná WiFi sieť bude používať označenie siete (SSID) WiFi pre Teba a poskytovať internetovú konektivitu s minimálnou rýchlosťou sťahovania 30 Mbps bezplatne všetkým občanom a návštevníkom mesta Stankovany. Prístupové body budú umiestnené na nižšie uvedených verejných priestranstvách:

Ø Obecný úrad Stankovany – 1 interný prístupový bod
Ø Športový areál  a park – 4 externé prístupové body
Ø PZ Rojkov – 1 externý prístupový bod
Ø Kultúrny Dom – 1 externý

Prístupové body, ktoré budú umiestnené na uvedených verejných priestranstvách musia spĺňať minimálne nasledujúce technické parametre:

Ø Kompaktné dvojpásmové WiFi zariadenia (2,4GHz - 5 GHz), ktoré sú certifikované pre európsky trh,
Ø Životný cyklus použitých produktov vyšší ako 5 rokov,
Ø Stredná doba medzi poruchami (MTBF) minimálne 5 rokov,
Ø Možnosť centrálneho manažmentu pre riadenie, monitoring a konfiguráciu siete (single point of management),
Ø Súlad s „802.11ac Wave I, Institute of Electrical and Electronics Engineers“ (IEEE) štandardom,
Ø Podpora 802.1x IEEE štandardu,
Ø Podpora 802.11r IEEE štandardu,
Ø Podpora 802.11k IEEE štandardu,
Ø Podpora 802.11v IEEE štandardu,
Ø Schopnosť AP obsluhovať naraz aspoň 50 rôznych užívateľov bez zníženia kvality služby,
Ø Minimálne 2x2 MIMO (multiple-input-multiple-output),
Ø Súlad s Hotspot 2.0 (Passpoint WiFi Alliance certification program).

Možnosť equivaletného riešenia za podmienky, že uchádzač dodrží všetky technické parametre z výzvy.

Sumár aktivít a výstupov
Projektová dokumentácia, ktorá bude obsahovať sieťové zapojenie aktívnych prvkov siete s IP adresným plánom, simuláciu pokrytia priestoru, meranie skutočného pokrytia, technické listy aktívnych prvkov, funkčný popis a vyobrazenie obsahu hotspot portálu s umiestneným logom (logo je súčasťou výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP, časť „Iné dokumenty výzvy“ č. 7).

Podrobnejšie informácie budú uchádzačom vysvetlené na základe písomnej požiadavky na predmet zákazky, o ktorú môže uchádzač požiadať kontaktnú osobu /Ing. Slávka Belková, email: obec@stankovany.sk, tel. č.: 0908 930 749 /.
Zároveň sa doporučuje vykonanie fyzickej obhliadky predmetu zákazky, o ktorú môže uchádzač požiadať kontaktnú osobu uvedenú vyššie.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa § 23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

Spoločný slovník obstarávania
32571000-6 Komunikačná infraštruktúra

Typ zmluvy, objednávka:
Zmluva o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluva bude uzavretá na obdobie 12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy po zverejnení a schválení prieskumu trhu riadiacim orgánom.

Obchodné podmienky:
Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného dodávateľom (faktúrou), ktorej splatnosť bude do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu. Faktúra bude doručená až po prevzatí predmetu zákazky formou preberacieho protokolu. Predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov EŠIF, Operačný program Integrovaná infraštruktúra.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.

Miesto záujmového územia, dodania:
K.ú. Stankovany

NUTS kód:
NUTS 0 – Slovensko
NUTS I – SLOVENSKO
NUTS II – Stredné Slovensko
NUTS III – Žilinský kraj
NUTS IV – Ružomberok
NUTS V – Stankovany

Kritérium vyhodnotenia ponúk:
Najnižšia celková cena uvedená v EUR vrátane DPH. Súčasťou ponukovej ceny za poskytnutie služby musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy. V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť.

Obsah ponuky:
1. Doplnený a podpísaný Výkaz výmer podľa prílohy č. 1.
2. Zoznam subdodávateľov (ak relevantné)
Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení.
Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v týchto podmienkach je maximálna. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, ak výsledky kontrol vykonaných Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky neumožňujú financovanie, o čom bude úspešný uchádzač písomne informovaný.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Verejný obstarávateľ následne zašle uchádzačom informáciu o odmietnutí ponuky spolu s odôvodnením.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže.
Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa.

DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk.
2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.
3. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:
Slovenský jazyk

Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ
Áno

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.

K plneniu zmluvy nemôže dôjsť skôr , ako sa zmluva s úspešným uchádzačom stane účinná, pričom účinnosť Zmluvy je naviazaná na kladné overenie tohto verejného obstarávania riadiacim orgánom resp. poskytovateľom finančných prostriedkov.

Príloha č. 1 - Rozpočet s výkazom výmer 

 


Prílohy

Vytvorené: 8. 11. 2018
Posledná aktualizácia: 4. 12. 2018 09:28
Autor: